• کتابخانه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
 
مرور بر اساس :
 
عنوان
1     5S (ن‍ظام‌ آراس‍ت‍گ‍ی‌ و زی‍ب‍اس‍ازی‌) و م‍دی‍ری‍ت‌ رن‍گ‌   
2     7Word 200[ورد۲۰۰۷ ] ب‍رای‌ ن‍اب‍غ‍ه‌ ه‍ا   
3     7Microsoft office Excel 200 ب‍رای‌ ن‍اب‍غ‍ه‌ه‍ا   
4     cVisual Basi [وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌]   
5     ۱۰۰اص‍ل‌ ج‍اودان‍ه‌ از اص‍ول‌ ره‍ب‍ری‌ در ج‍ه‍ان‌   
6     ۱۰۰ق‍ان‍ون‌ زن‍دگ‍ی‌   
7     ۴۰اص‍ل‌ ش‍اه‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ [ TRIZت‍ی‌.آر.آی‌.زد] ب‍رای‌ ن‍وآوری‌   
8     ۲۳۵۰[دوه‍زاروس‍ی‍ص‍دوپ‍ن‍ج‍اه‌] ف‍رم‍ول‍ب‍ن‍دی‌ و روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ درم‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌   
9     ۱۰۱راه‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ک‍الا   
10     ۱۷[ه‍ف‍ده‌] اص‍ل‌ ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌   
11     آئ‍ی‍ن‌ ره‍روی‌ (ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ف‍رائ‍دال‍س‍ل‍وک‌ اث‍ر اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ش‍م‍س‌ س‍ج‍اس‍ی‌ )   
12     آرای‍ه‌ ه‍ای‌ ادب‍ی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌   
13     آرش‍ی‍وداری‌ دی‍داری‌ - ش‍ن‍ی‍داری‌   
14     آزب‍س‍ت‌ و س‍ای‍ر ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ل‍ی‍ف‍ی‌ زی‍ان‌آور   
15     آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ س‍رام‍ی‍ک‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌؛۴۷۴/۲]   
16     آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آب‌   
17     آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌   
18     آزم‍ون‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌   
19     آزم‍ون‍ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌