آيين‌نامه  عضويت آيين‌نامه عضويت

آيين‌نامه  عضويت در كتابخانه


 آيين نامه كتابخانه مجموعه اي از ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص امانت كتاب و ارائه ساير خدمات به مراجعه كنندگان است و هدف از تدوين آن حفظ حقوق اعضاء هيئت علمي اين موسسه و اجراي مقررات كتابخانه بطور يكنواخت است.

 آيين نامه حاضر نحوه ارائه خدمات به اعضاي داخل موسسه و خارج از موسسه را در بر مي گيرد و شرايط بهره برداري از امكانات كتابخانه براي افراد مختلف را تبيين مي نمايد.

ماده 1 : افراد مجاز به استفاده از كتابخانه:

1-1- كاركنان، كارشناسان و اعضاء هيأت علمي موسسه اعم از رسمي، پيماني و پاره وقت.

1-2-دانشجويان موسسه

1-3- اعضاء هيأت علمي، كارشناسان، محققان و دانشجويان سطوح مختلف دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي.

1-4- دانشجوياني كه با موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ پروژه مشترك دارند.

1-5- مراجعان شركتها و مراكز خصوصي.

1-6- مراجعان نهادها و سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها.

1-7- اعضاي واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد.

1-8- مراجعان شخصي.


ماده2 : ضوابط كلي:

2-1- كارت عضويت تمامي اعضاء عضو کتابخانه موسسه  به رنگ سفيد صادر خواهد شد.

2-2- كتب مرجع و نشريات به هيچ عنوان امانت داده نمي شوند و فقط در محل كتابخانه قابل استفاده مي باشند و تهيه كپي كامل از اين كتب امكانپذير نمي باشد.

2-3- تهيه كپي كامل از كتب امانتي بدون اجازه معاون پژوهش و فناوري موسسه ممنوع مي باشد و در صورت عدم رعايت، ضمن ابطال عضويت بر حسب مورد جريمه آن توسط موسسه تعيين مي گردد.

2-4- در صورت خسارت و گم كردن كتب امانتي، عضو يا سازمان مربوطه موظف به تهيه عين كتاب و تحويل آن به كتابخانه مي باشد. در صورت عدم امكان تهيه اصل کتاب،در صورتيکه کتاب لاتين باشد ارزش ارزي كتاب تعيين و به ميزان 5 برابر معادل ريالي آن به نرخ روز دريافت خواهد شد. و در صورتيکه کتاب فارسي باشد به ميزان 5 برابر ارزش كتاب دريافت خواهد شد.

2-5- براي تمديد كتاب، وجود كتاب ضروري است و كتابدار موظف است پس از كنترل كتاب در صورت سالم بودن آن و درصورتي كه توسط ساير اعضا رزرو نشده باشد، اقدام به تمديد نمايد.

2-6- براي اعضاي خارج از موسسه، تمديد عضويت به شرط پرداخت حق عضويت كه ميزان آن در هر سال اعلام مي گردد، بلامانع است و در صورت عدم تمديد آن، عضويت خاتمه يافته تلقي خواهد شد.

2-7- اعضاي انجمن هاي علمي و صنفي مرتبط براي استفاده از امكانات كتابخانه از 30% تخفيف برخوردار خواهند شد.

2-8- براي اعضاي خارج از موسسه، در صورتي كه فرد مراجعه كننده مورد امانتي را با ديركرد بازگرداند، براي بار اول ضمن تذكر به ازاي هر روز تأخير مبلغ500 ريال دريافت خواهد شد. در صورت تكرار ضمن دريافت جريمه ديركرد، عضويت فرد از سوي كتابخانه لغو خواهد شد. براي اعضاي داخلي موسسه براي بار اول تذكر داده مي شود و اين تذكر در پرونده عضو مورد نظر ثبت مي گردد، براي بار دوم به ازاي هر روز ديركرد براي هر كتاب مبلغ 500 ريال جريمه ديركرد دريافت خواهد شد و براي بار سوم عضو به مدت يكماه از امكان امانت كتاب محروم خواهد گرديد.

2-9- براي اعضاي خارج از موسسه، دانشگاه / فرد معرفي كننده / شركت/ سازمان/ نهاد يا وزارتخانه متبوع مسئول حفظ و نگهداري كتب امانت گرفته شده خواهد بود و در صورت وارد آمدن هر نوع خسارتي به كتب امانتي، متعهد پرداخت خسارت وارده به موسسه خواهد بود.

2-10- عضويت براي افراد موضوع بند 3 ، 4 ،5 ، 6،7،8، ماده 1 به صورت يكساله خواهد بود ولي تأييد آنها هر شش ماه يكبار از طريق مركز متبوع(دانشگاه، شركت،نهاد يا وزارتخانه) پيگيري خواهد شد.


ماده3: شرايط عضويت:

3-1- كاركنان، كارشناسان و اعضا هيأت علمي موسسه اعم از رسمي، پيماني و پاره وقت.

- مدارك لازم: تكميل فرم درخواست عضويت در كتابخانه كه به تاييد رئيس گروه يا مسئول مربوطه رسيده باشد، به انضمام 1 قطعه عكس 4×3.

- اعضاي داخلي موسسه به جز اعضاي هيأت علمي مجاز به امانت 3 عنوان كتاب به طور همزمان به مدت 21 روز مي باشند و اعضاي هيأت علمي مجاز به امانت 6 عنوان كتاب به طور همزمان و به مدت21 روز مي باشند.

- در صورتي كه عضو كتاب را با دير كرد بازگرداند، براي بار اول تذكر داده مي شود و اين تذكر در پرونده عضو مورد نظر ثبت مي گردد، براي بار دوم به ازاي هر روز ديركرد براي هر كتاب مبلغ 500 ريال جريمه ديركرد دريافت خواهد شد و براي بار سوم عضو به مدت يكماه از امكان امانت كتاب محروم خواهد گرديد.

3-2- دانشجويان موسسه

مدارك لازم: ارائه معرفي نامه از دفتر آموزش موسسه ، يك قطعه عكس 4× 3، تكميل فرم عضويت مربوطه.

-دانشجويان پژوهشكده مجاز به امانت3 عنوان كتاب به طور همزمان به مدت 21 روز مي باشند.

3-3- اعضاء هيأت علمي، كارشناسان، محققان و دانشجويان سطوح مختلف دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي:

-  مدارك لازم: ارائه معرفي نامه معتبر و رسمي از دانشگاه يا مركز پژوهشي مربوطه، يك قطعه عكس 4× 3، فتوكپي كارت معتبر شناسايي، تكميل فرم عضويت مربوطه و پرداخت حق عضويت سالانه به ميزان 100.000ريال براي اعضاء هيأت علمي و مبلغ 50.000 ريال براي دانشجويان به شماره حساب  سيبا  2172249001006 نزد بانك ملي شعبه ميدان هروي كد 274 به نام وجوه درآمد اختصاصي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و ارائه آن به كتابخانه موسسه

- عضو مجاز به امانت 3 عنوان كتاب به طور همزمان به مدت 21 روز مي باشند.

3- 4- دانشجوياني كه با موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ پروژه مشترك دارند:

- مدارك لازم: ارائه معرفي از بخش امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي موسسه، يك قطعه عكس 4× 3 ، فتوكپي كارت معتبر شناسايي، تكميل فرم عضويت مربوطه.

- دانشجوي عضو مجاز به امانت 3 عنوان كتاب به طور همزمان به مدت 21 روز مي باشند.  

3-5- مراجعان شركتها و مراكز خصوصي:

- مدارك لازم: ارائه معرفي نامه معتبر و رسمي ازشركت مربوطه، يك قطعه عكس 4× 3 ، فتوكپي كارت معتبر شناسايي، تكميل فرم عضويت مربوطه و پرداخت حق عضويت سالانه به ميزان 1.000.000ريال به شماره حساب  سيبا  2172249001006 نزد بانك ملي شعبه ميدان هروي كد 274 به نام وجوه درآمد اختصاصي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و ارائه آن به كتابخانه موسسه ، كه با پرداخت آن شركت مجاز به معرفي 5 نفر جهت استفاده از كتابخانه مي باشد.

- اعضاي شركتي مجاز به امانت 3 عنوان كتاب به طور همزمان به مدت 21 روز مي باشند و امكان سفارش كپي كامل از كتب كتابخانه ( به جز منابع مرجع و نشريات) با پرداخت هزينه كپي، براي اين اعضاء امكانپذير خواهد بود.

3-6- مراجعان نهادها و سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها:

- مدارك لازم: ارائه معرفي نامه معتبر و رسمي ازنهاد، سازمان يا وزارتخانه مربوطه، يك قطعه عكس 4× 3 ، فتوكپي كارت معتبر شناسايي، تكميل فرم عضويت مربوطه و پرداخت حق عضويت سالانه به ميزان 500.000ريال به شماره حساب  سيبا  2172249001006 نزد بانك ملي شعبه ميدان هروي كد 274 به نام وجوه درآمد اختصاصي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و ارائه آن به كتابخانه موسسه ، كه با پرداخت آن سازمان مجاز به معرفي 5 نفر جهت استفاده از كتابخانه مي باشد.

- اعضاي سازمانهاي دولتي مجاز به امانت 3 عنوان كتاب به طور همزمان به مدت 21 روز مي باشند و امكان سفارش كپي كامل از كتب كتابخانه ( به جز منابع مرجع و نشريات) با پرداخت هزينه كپي، براي اين اعضاء امكانپذير خواهد بود.

3-7- اعضاي واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد:

- مدارك لازم: ارائه معرفي نامه از طرف رئيس مركز رشد( شامل مشخصات دقيق افراد و طول مدت همكاري و حضور در موسسه)، يك قطعه عكس 4×3، فتوكپي كارت معتبر شناسايي، تكميل فرم عضويت مربوطه، و پرداخت حق عضويتي معادل 50% حق عضويت شركتها و مراكز خصوصي به شماره حساب  سيبا  2172249001006 نزد بانك ملي شعبه ميدان هروي كد 274 به نام وجوه درآمد اختصاصي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و ارائه آن به كتابخانه موسسه.

- اعضاي واحدهاي فناوري  مجاز به امانت 3 عنوان كتاب به طور همزمان به مدت 21 روز مي باشند .

- هزينه‌هاي اين اعضا به تفكيك افراد محاسبه و جهت وصول در اختيار رئيس مركز رشد قرار مي گيرد.

 

3-8 -مراجعان شخصي:

- مدارك لازم: يك قطعه عكس 4×3 ، فتوكپي شناسنامه، تكميل فرم عضويت مربوطه، و پرداخت مبلغ 200.000 ريال حق عضويت به شماره حساب  سيبا  2172249001006 نزد بانك ملي شعبه ميدان هروي كد 274 به نام وجوه درآمد اختصاصي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و ارائه آن به كتابخانه موسسه.

- اعضاي شخصي امكان امانت كتاب را نخواهند داشت و فقط مي توانند از منابع كتابخانه در محل كتابخانه استفاده كنند.

- براي اعضاي شخصي، امكان كپي تا 20 برگ در هر مراجعه با پرداخت هزينه كپي امكان‌پذير مي باشد.

 

ماده4- هزينه كپي از مدارك كتابخانه:

مدرك

هزينه (ريال)

 - هر عنوان مقاله از پايگاه هاي اطلاعاتي

و ساير منابع الکترونيکي   

15.000 

 هر عنوان E-Book

50.000 

استاندارد(تا 10 صفحه)  

15.000 

استاندارد(بيش از 10 صفحه)

15.000 + هر صفحه اضافي 350 

كتاب و مجله هر صفحه  

350